oskemen.vko.gov.kz / Послание Президента
Официальный сайт
акимата города Усть-Каменогорска

Рад приветствовать Вас на нашем сайте!

Сайт www.oskemen.kz посвящен городу Усть-Каменогорску. Здесь вы сможете найти, все, что касается областного центра Восточного Казахстана, ежедневные новости, справочную информацию, очерки и чудесные фотографии.


Блог акима


Омар Жақсылық Мұқашұлы - аким г.Усть-Каменогорска

Послание Президента

Послание Президента

Построим будущее вместе!

28 января 2011г.

Қадірлі отандастар!
Құрметті депутаттар мен Үкімет мүшелері!
Ханымдар мен мырзалар!

Биыл – біз үшін ерекше қастерліжыл.
Біз ел тәуелсіздігінің 20 жылдығынақадам бастық.
Бодан жұртты бүгінгідей бостан күнгежеткізген бұл жолда біз биік белестерді бағындырдық.
Естеріңізде болар, 1997жылғы халыққа алғашқы Жолдауымдамен былай деген едім:
«2030 жылы біздің ұрпақтарымыз бұдан былай әлемдік оқиғалардың қалтарысында қалып қоймайтын елде өмір сүретін болады».
Осы сөздерге кезінде күмән келтіргендер аз болған жоқ.
Дегенмен, діттеген бұл межеге біз 33 жылда емес, бір мүшелжаста ғана жеттік!
Күні кеше Астанада 56елдің басшылары мен халықаралық ұйым өкілдерінің басын қосқан Саммит– соның айшықты айғағы.
Жұлдызымызды жарқырата түскен бұл мерейлі белестен бұрын да біз біршама биіктерді бағындырдық.
Біз талайлы заманда тарыдай шашылып кеткен қандастарын атамекенге жинаған әлемдегі үш елдің біріболдық.
Осы жылдары шет елдерден 800 мыңнанастам отандасымыз келіп, халық саны бір жарым миллионғаартты.
Біз Сарыарқаның сайын даласына сәулеті мен дәулеті келіскен Астанасалдық.
Есілдің жағасына серпінді дамуымыздың символы болған еңселі Елордақондырдық.
Халқы тату-тәтті, саясаты сарабдал елдің ғана қазынасы қыруар, болашағы баянды болады.
Қазақстанның халықаралық резерві бүгінде 60 миллиард долларғажуық қаржыны құрайды.
Ырыс – ынтымаққа жолығады, дәулет – бірлікпен толығады.
Тәуелсіздік жылдарында ел экономикасына 120 миллиард доллардан астамшетелдік инвестиция тартылды.
Сонымен қатар біз әлемнің 126еліне 200-ден астамөнім түрін шығарамыз.
Бүгінде ұлттық дәулетіміздің үштен бір бөлігішағын және орта бизнестен құралады.
Ауыл шаруашылығысаласы да дамып келеді.
Жалпы ішкі өнім өсімі 2010жылы 7 пайыз,өнеркәсіп өндірісі – 10 пайыз, өңдеу өнеркәсібі 19 пайыз мөлшердіқұрады.
Орташа айлық жалақы 2007жылғы 53 мыңнан 2010жылы 80 мыңтеңгеге дейін артты.
Ұлттық әл-ауқат деңгейі жөніненәлем мемлекеттерінің рейтингінде Қазақстан өткен жылы 26 сатығаілгерілеп, 110ел арасынан 50-ші орынға көтерілді.
Біздегі орташа айлық жалақы 5 жарым  есеге, зейнетақының орташа көлемі 4 есегекөбейді.
Біз дүниені дүрбелеңге салған дағдарыстан демікпей шығып, дамудың даңғыл жолына батыл бет бұрдық.
Алдымызға ұланғайыр мақсаттар қойдық және оларға қысқа мерзімде қол жеткіздік.
Тәуелсіздік жылдарында 500-гежуық жаңа денсаулық сақтау нысандары салынды.
Медицина мекемелерінің материалдық-техникалық базасы айтарлықтай жақсарды.
Еліміз білім беру ісін дамытуда 129 елдіңарасында көш бастаушылар қатарында келеді.
Өткен онжылдықта білімге бөлінетін қаражат 10 есегекөбейді.
Осы жылдары 750жаңа мектеп салынды.
Сонымен қатар, 5 302мектепке дейінгі мекемелер, 1 117балабақша мен 4 185орталық ашылды.
Астанада ғылым мен білім индустриясының жаңа ғасырдағы орталығы болатын университеташылды.
Біз осылайша аз жылда алапасы артқан айдынды елге,қуатты ұлтқаайналдық.
Осының бәрі жұртымызды жаһандық ауқымда ойлауға баулумақсатында жасалуда.

1. Ускоренная экономическая модернизация –
продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации
Уважаемые казахстанцы!

Мы вступаем в двадцатыйгод Независимости.
В декабре 1991 года, выбрав своими стратегическими целями устойчивость и успех, мы пошли вперед, создавая новые программы развития для каждого нового этапа.
Мы ставили амбициозные цели и достигали их.
Приведу лишь один интегрированныйпоказатель прогресса страны.
В 1994 году ВВП на душу населения составлял чуть более семисотдолларов.
К 1 января 2011 годаон вырос более чем в 12 рази превысил 9 тысяч долларовСША.
Мы рассчитывали достичь такого уровня только к 2015 году.
Мировой опыт показывает, что в первые 20 летнезависимости ни одна страна не достигалатакого результата.
Например, ВВП на душу населения Южной Кореи за первое двадцатилетие суверенного развития вырос в 3 раза, Малайзии - в 2 раза, Сингапура - в 4 раза,Венгрии - в 5 раз, Польши - в 4 раза.
В Послании народу в январе 2010 года я обнародовал Программу индустриально-инновационного развития.
Уже есть конкретные результаты первого года её реализации.
Мы ввели в эксплуатацию 152 предприятия,обеспечили постоянной работой около 24-х тысяч казахстанцев.
Всего по стране создано порядка восьмиста различных производств.
Мы начали процесс активного восстановления и развития химической и легкой промышленности, совершили рывок в переработке сельхозпродукции.
До 2014 года планируется реализовать 294 инвестиционных проекта на сумму 8,1 триллиона тенге.
Будет создано 161 тысяча постоянных рабочих мест и 207 тысяч - на период строительства.
Главный итогпервого года первой индустриальной пятилетки – это начало серьезных структурных измененийв экономическом росте за счет реального сектора экономики.
Ещё раз напомню о целях Стратегического планана ближайшее десятилетие.
К 2020 году мы должны достигнуть следующих показателей.
Рост ВВП- не менее 30-ти процентов.
Рост в перерабатывающих отраслях будетпревышать или достигнет уровня добывающих отраслей.
Активы Национального фондасоставят не менее 30-ти процентов ВВП.
Отечественные и иностранные инвестиции в несырьевые сектораэкономики увеличатся не менее чем на 30 процентов.
Долямалого и среднего бизнеса в ВВПсоставит 40 процентов.
Численностьнаселения приблизится к 18-ти миллионам человек.
Доля квалифицированных специалистов составит 40 процентов.
Уровень безработицыснизится до 5-ти процентов.
Производительность труда в сельском хозяйствеувеличится к 2014 году в 2 раза,к 2020 году - в 4 раза.
В аграрном секторе будет реализован беспрецедентный проект по развитию мясного животноводства.
Уже в 2016 году экспорт мяса составит 60 тысяч тонн,что равноценно экспорту 4-х миллионов тонн зерна.
Государство выделит на эти цели 130 миллиардов тенгекредитных ресурсов.
Это позволит создать свыше 20-ти тысячрабочих мест на селе, предоставит источник доходов для более ста тысячсельчан.
Это позволит увеличить поголовье племенного и породного скота всех видов.
Всё это будет стимулировать рост производства в смежных отраслях– сельскохозяйственном машиностроении, химической и пищевой промышленности, кормопроизводстве, ремонте технике.
Правительство, Акимы всех регионов должны заняться этой важнейшей частью сельской индустриализации.
Конкурентоспособность нашей экономики должна основываться на эффективных технологиях, обеспечивающих снижение энергозатрат.
В целях развития несырьевых секторов поручаю Правительству разработать и утвердить Комплексный план энергоэффективности.
Индустриализация формирует новую парадигму региональной политики.
Правительству совместно с акимами надо разработать и утвердить Программу по развитию регионов.
Всё это - наши просчитанные планы.
Мы ещё в начале пути.
Если мы хотим жить лучше и богаче, мы обязаны выполнить эту работу.
Я сторонник принципа: сильный бизнес - сильное государство.
Впервые мы приняли Закон «О государственном контроле и надзоре».
Установлены единые для всех государственных органовпринципы и порядок проведения контроля.
Это сделано для того, чтобы ещё больше снизить административное давление на бизнес.
В рамках реформы правоохранительной системы уже принято 16законов.
Введены правовые механизмы защиты собственности, проведена гуманизация уголовного законодательства по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, расширена сфера применения наказаний, не связанных с лишением свободы,а также мер пресечения, альтернативных аресту.
Благодаря этому только в текущем году около двух тысяч осужденныхза преступления небольшой и средней тяжести будут освобождены из мест лишения свободы.
На 15 процентовсокращена численность аппарата органов правопорядка.
Оптимизирована их структура.
Несвойственные правоохранительным органам функции переданы в частный сектор.
Значительные изменения происходят в судебной системе.
Ведётся бескомпромиссная борьба с коррупцией.
В настоящее время по оценкам международных экспертов антикоррупционное законодательство Казахстана признано одним из самых эффективных.
Всего за 2 последних года к уголовной ответственности привлечено более 40-каруководителей республиканского уровня, более 250должностных лиц областного и городского масштаба, в том числе 39 акимов и их заместителей.
Заведены уголовные дела и привлечены к ответственности министры охраны окружающей среды и здравоохранения, председатель агентства по статистике, вице-министры МЧС и обороны, председатель правления компании «Казахстан Темiр жолы», президенты компаний «КазМунайГаз», «Казатомпром».
За три года наша страна сразу на 45 пунктовулучшила показатель в мировом антикоррупционном рейтинге.
По этому индексу мы на лучших позициях во всём СНГ.
Эта работа будет продолжена бескомпромиссно.
В докладе Всемирного банка в 2010 году Казахстан признан лидером по проведению реформ в интересах бизнеса.
В мировом рейтинге стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом Казахстан занимает 59-е место среди 183-х стран мира.
В целом сведены к минимуму факты необоснованного вмешательства государственных органов в деятельность хозяйствующих субъектов.
В прошлом году стартовал Таможенный союзКазахстана, России и Беларуси.
Только по итогам 10 месяцев 2010 года объёмы торговли с Россией и Беларусью выросли на 38%.
Экспорт казахстанской продукции в страны Таможенного союза увеличился на 52,4%.При этом прирост таможенных пошлин в бюджет составил 25 %.
Всё это объективно показывает, что Таможенный союз - это очень прагматичныйи конкретный проект,который решает  экономические задачи наших стран.
Мы максимально продвинулись в создании Единого экономического пространства.
Он обеспечит огромный рынок сбытадля казахстанских производителей.
Это стимул для нашего бизнесак производству конкурентоспособных товаров и услуг.
2. Социальная модернизация - новая социальная политика

Мы чётко определили наши планы по индустриализации и технологическому развитию экономики.
Главная цель наших программ - укрепить благосостояние народа.
Поэтому особое внимание в нынешнем Послании я уделяю вопросам социальной модернизации.
Я утвердил три важнейшие государственные программы:развития образования, здравоохранения и языков.
Поручаю Правительству вместе с акимами до 1 мая этого года разработать и принять принципиально новые программы:

  • новой стратегии занятости;
  • модернизации ЖКХ;
  • обеспечения населения качественной питьевой водой.

Эти программы направлены на решение каждодневных проблем миллионов простых людей страны.
Они улучшат качество жизни казахстанцев.
Остановлюсь подробнее на главных аспектах новой социальной политики.
2.1.Образование

Мы должны продолжить модернизацию     образования.
Сегодня полностью завершена компьютеризация школ.
Они оснащаются мультимедийными кабинетами, интерактивным оборудованием.
Внедряется модель 12-летнего среднего образования.
Личным кредо каждого казахстанца должно стать «образование в течение жизни».
Мы намерены полностью обновить содержание профессионального и технического образования.
Сегодня в развитых странах на 1 миллион населения приходится от 1 до 6 вузов.
В Казахстане всего вузов - 149.
200 научных советовштампуют кандидатов и докторов наук.
В науку идёт 1 из 60кандидатов наук и 1 из 37докторов наук.
С этого года прекращается работа этих советов.
Теперь будет вестись подготовка магистров и докторов PhD.
Мы обязаны обеспечить новый уровень развития университетского образования и науки.
Сегодня на базе нового «Назарбаев-университета» формируется инновационная модель высшего учебного заведения,ориентирующаяся на запросы рынка.
Она призвана стать образцом для всех казахстанских ВУЗов.
20 интеллектуальныхшкол, открывающихся по моему поручению по всей стране, станут основной базой подготовки одарённых детейдля лучших вузов.
ПоручаюПравительству:

  • выработать механизм перехода вузов к инновационной деятельности;
  • внедрить новые финансово-экономические инструменты поддержки образования для повышения качества и расширения доступности образования;
  • для уровней технического и высшего образования разработать накопительную систему по аналогии с той, которую сейчас реализует Жилстройсбербанк в ипотечном строительстве.

У казахстанцев должны появиться новые возможности накапливать средства на обучение детей с получением процентных бонусовот государства.

  • создать Национальный совет по подготовке профессионально-технических кадровс участием представителей бизнес-ассоциаций и работодателей.

Вся работа в системе образования должна быть направлена на достижение следующих результатов.
Доля детей, охваченных дошкольным воспитанием и обучением , к 2015 годусоставит 74 процента , к 2020 году –100 процентов.
В результате реализации программы «Балапан», принятой по моему поручению, тольков 2010 году построено 35 детских садов, создано 1534мини-центра, 137частных детских садов.
За счёт возврата ранее приватизированных дошкольных учреждений открыто 172детских сада.
Охват детей дошкольными организациями вырос с 30-ти до 55 процентов.
К 2020 годумы осуществим полный переход на 12-летнюю модель обучения.
Для этого к 2015 году мы построим не менее двухсот школза счёт средств республиканского бюджета и столько же- за счёт местных бюджетов.
К 2015 году 50 процентоворганизаций образования будут использовать электронное обучение,а к 2020 годуих численность возрастёт до 90 процентов.
К 2020 году доля ВУЗов,прошедших независимую национальную аккредитацию по международным стандартам, составит 30 процентов.
До 5-ти процентовувеличится доля вузов, осуществляющих инновационную деятельность и внедряющих результаты научных исследований в производство.
Не менее 2-х высших учебных заведенийбудут отмечены в рейтинге лучших мировых университетов.
Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного развития Казахстана.
2.2. Здравоохранение

Все эти годы мы делали всё необходимое для улучшения здоровья казахстанцев.
Финансирование здравоохранения увеличилось с 1,9 процента ВВП в 2002 до 3,2 процента - в 2010 году.
Сегодня впервыепо всей стране проводятся операции по самым сложным медицинским направлениям.
Созданы 150 телемедицинских центров,связанных с ведущими зарубежными клиниками.
Двадцать лет назад мы об этом только мечтали.
Как  результат проведенной работы, можно отметить увеличение рождаемости на 25 процентов,снижение смертности – на 11 процентов, естественный прирост населения увеличился в 1,7 раза.
К 2013 году будет завершено внедрение Единой национальной системыздравоохранения.
Мы должны серьёзно взяться за профилактику и повысить качество первичной медико-санитарной помощи.
По международным оценкам, около 5-ти процентов населения с основными видами заболеваний используют порядка 70-ти процентов всех услуг здравоохранения.
При грамотно организованной профилактической работе болезни можно предотвращать на ранней стадии.
Поэтому в Казахстане необходимо внедрить комплекс национальных программ наблюдения за состоянием здоровья целевых групп населения.
В первую очередь, это дети, подростки, женщины репродуктивного возраста.
Особый акцент необходимо сделать на расширении доступности медицинской помощи для сельских жителей.
В прошлом году стартовал новый социальный проект - 2 специализированных лечебно-диагностических поезда «Денсаулык».
Они провели осмотр и лечение десятков тысяч человек в самых отдалённыхуголках нашей страны.
Транспортная медицинадля Казахстана очень актуальна, и мы будем её развивать.
В этом году будет запущен ещё один поезд.
Необходимо довести количество мобильных медицинских комплексов - автоклиник до 50-ти единиц.
Их производство должно осуществляться в Казахстане.
Поручаю Правительству до 2015 года обеспечить создание не менее 16-ти вертолётов для нужд санитарной авиации.
Поручаю также ускоренно проработать вопросы создания трассовых медико-спасательных пунктов.
Их надо расположить на аварийно опасных участках дорог республиканского значения.
Служба чрезвычайной медицинской помощи должна быть оснащена многопрофильными мобильными и аэромобильными госпиталями.
Уверен, что эти меры спасут тысячи жизнейнаших граждан.
Пристальное внимание необходимо уделить снижению уровня заболеваемости и смертноституберкулезом и ВИЧ в уголовно-исполнительной системе.
В результате выполнения этих задач к 2015 годуожидаемая продолжительность жизни казахстанцев увеличится до 70-ти лет,а к 2020- до 72-х лет и более.
Необходимо вести пропаганду здорового образа жизни, использовать созданную повсеместно спортивную базу.
К 2015 годубудет построено 350врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и
поликлиник.
2.3. Развитие языков
Мир и согласиев многоязычном и многоконфессиональном обществе - это наша с вами заслуга, уважаемые казахстанцы.
Отрадно отметить, что казахстанцы с уважением и достоинством стали изучать государственный казахский язык, давший название родной земле, на которой мы живем и ведем к благополучию нашу страну.
Сейчас доля взрослого населения, свободно владеющего государственным языком, составляет подавляющее большинство .
И это огромное достижение Независимости.
Наша задача состоит в том, чтобы к 2017 году число казахстанцев, овладевших государственным языком, достигло не менее 80-ти процентов.
А к 2020 году - не менее 95-ти процентов.
Через десять лет 100 процентоввыпускников школ будут владеть государственным языком.
И мы всё для этого делаем.
Мы также будем развивать русский язык и языки других казахстанских этносов.
Я всегда говорил, что для современного казахстанца владение тремя языками - это обязательное условие собственного благополучия.
Поэтому считаю, что к 2020 году доля населения, владеющего английским языком, должна составлять не менее 20-ти процентов.
2.4. Новая стратегия занятости

За два года в рамках антикризисной «Дорожной карты» мы обеспечили занятость населения, сократили безработицу и улучшили инфраструктуру в наших городах и селах.
Эти программы получили широкую поддержку и благодарностьказахстанцев.
Сегодня необходимо повысить эффективность рынка труда, поскольку новая экономика требует новой генерации квалифицированных кадров.
Самозанятое население - это огромный кадровый резерв нашей экономики.
Новые предприятия мы строим для того, чтобы там работали казахстанцы.
Они должны готовиться к этому. Учиться новым профессиям.
Поручаю Правительству совместно с акимами областей, городов Астаны и Алматы до 1 мая 2011 года разработать принципиально новую программу по обеспечению занятости населения.
Правительство совместно с бизнес-сообществом должно предоставить бесплатное профессиональное обучение тем, кто хочет работать на индустриальных объектах.
Надо обеспечить возможность участия каждогоказахстанца в масштабной индустриализации страны.
В своё время я ставил задачу, чтобы антикризисная «Дорожная карта» дошла до каждой казахстанской семьи.
И это было успешно сделано.
Используя этот опыт, сейчас необходимо построить работу так, чтобы индустриализация стала по настоящему всенародной, делом каждого казахстанца!
Для тех граждан, которые связывают жизнь с селом, Правительство совместно с местными органами власти должно проработать комплекс мер по развитию сельского предпринимательства.
В прошлом году завершена программа развития сельских территорий.
Сейчас эта работа будет продолжена в рамках Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года.
В населенных пунктах с высоким потенциалом развития будем развивать сельскую инфраструктуру, расширять доступ к поливной воде, программам микрокредитованияи натурным грантам, организовывать обучение навыкам предпринимательства.
Сегодня уже существует правовая основа деятельности микрокредитных организаций.
Сегодня их на рынке почти тысяча двестии они уже выдали населению свыше 110 тысячкредитов на сумму более 16 миллиардовтенге.
Однако, в основном, они идут на потребительские целис достаточно высокой ставкой.
Нужно менять ситуацию и акценты в сторону занятости, а не потребления.
Поэтому поручаю Правительству совместно с финансовыми регуляторами срочно разработать соответствующие законопроект и комплекс мер.
В текущем году дополнительно предусмотреть три миллиарда тенге.
В 2012-2015 годах увеличить это финансирование до 10-15 миллиардов тенге ежегодно.
Все сто процентов выданных микрокредитов по государственной линиидолжны идти только на организацию собственного дела.
Реализация программы развития животноводства, о которой было сказано выше, даст работу десяткам тысяч сельчан.
Поэтому требуется большая разъяснительная работа всех уровнейисполнительной власти и партии «Hyp Отан».
Поручаю Правительствуперейти со следующего года к мотивационным денежным выплатам.
Главный вопрос - преодолеть иждивенчество.
Безработный будет получать грант на приобретение профессии,а не за то, что он безработный.
Проблемы бедности надо решать, а не смягчатьза счет государственных пособий.
Государство будет помогать только объективно нетрудоспособным и малообеспеченным.
2.5. Модернизация ЖКХ

Лучший показатель качества жизни граждан - уровень комфорта жилья.
За последние 10 лет жилищный фонд увеличился на 30 миллионов квадратных метров.
Это означает, что более одного миллионаграждан живут теперь в новых квартирах.
Это важный результат нашей жилищной политики.
На протяжении многих лет коммунальный сектор финансировался по остаточному принципу.
В результате к 2008 году 72 процента коммуникаций требовали ремонта или замены.
В рамках «Дорожной карты» в 2009 и 2010 годах мы провели большую работу по ремонту объектов ЖКХ.
Эту работу нужно продолжить.
Необходимо провести масштабную модернизацию систем водо-, тепло-, электро- и газоснабжения,а также обеспечить создание оптимальной модели жилищных отношений.
Доля объектов, требующих капитального ремонта, должна снизиться с 32-х до 22-х процентов к 2015 году.
Протяжённость модернизированных сетей к 2015году будет составлять в целом по стране свыше 31 тысячи километров.
Государство с привлечением международных финансовых институтов и наших банков предложит частным инвесторам, предприятиям и гражданам специальные инструментысовместного финансирования ремонта и реконструкции жилья и коммунальных объектов.
Реализация программы модернизации ЖКХ позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест ежегодно.
В целом в ее реализации примут участие 1,5 миллиона человек– жители многоквартирных жилых домов.
ПоручаюПравительству разработать механизмстимулирования накопления и софинансирования ремонта и восстановления общего имущества.
Только так мы сможем улучшить жилищные условия и повысить ответственностьграждан за сохранность своего имущества.
2.6. Качественная питьевая вода

Вопросы обеспечения казахстанцев качественной питьевой водой – важнейшая задача улучшения здоровья народа, поэтому это будет нашим приоритетом.
Работа по обеспечению качественной питьевой водойбыла начата 8 лет назад, и есть положительные результаты.
Доступ к централизованному водоснабжению в сельских населенных пунктах вырос до 41 процента, в городах - до 72-х процентов.
Количество людей, пользующихся привозной водой, уменьшилось в 4 раза.
В то же время ещё немало сёлнуждаются в улучшении систем водоснабжения.
Изношенность сетей водоснабжения в городах составляет 60 процентов.
В среднем по республике уровень доступа к питьевой воде должен составить к 2020 году 98 процентов, а качество воды должно отвечать всем установленным санитарным нормам.
Поручаю Правительству выработать эффективные стимулыдля максимального вовлечения частного капитала в водохозяйственный сектор.
Надо широко использовать потенциал подземных вод, применить системный подход при строительстве новых объектов водоснабжения.
В 2020 году доступ к центральному водоснабжению в городах должен составить 100 процентов.
А в сельской местности - вырасти вдвое, до 80-ти процентов.
2.7. Повышение доходов- новое качество жизни
Уважаемые казахстанцы!

В текущем году мы повышаем размеры пенсий, стипендий, заработной платы работников бюджетной сферы на 30 процентов.
Два года подряд мы их увеличивали на 25 процентов.
Как и планировалось в Народной платформе партии «Hyp Отан», к 2012 году средние размеры пенсий, зарплаты в бюджетных организациях и стипендий возрастут в 2 разапо сравнению с 2008 годом.
Мы это обещали, и мы это сделали.
По моему поручению, в трехлетнем бюджете предусмотрено финансовое обеспечениекак индустриально-инновационных, так и социальных программ, о которых я вам доложил.
Теперь всё зависит от того, как Правительство и местные органы властиисполнят эти задачи, как будет организована эта работа.
Это минимумтого, что нужно сделать в ближайшее десятилетие.
Мы должны стремиться к тому, чтобы перевыполнить эти планы.
В этом состоит главная социальная цель десятилетия.
Дорогие казахстанцы!

Моим Указом 2011 год объявлен Годом 20-летия Независимости.
Создана Государственная комиссия,утверждён Общенациональный план мероприятий.
Это общенародное дело.
Поручаю Правительству объединить усилия инвесторов, бизнес-сообщества, казахстанцев для его реализации.
«20 ЛЕТ МИРА И СОЗИДАНИЯ»- таков девиз нашего юбилея.
За годы Независимости сформированы базовые ценности казахстанского пути  - СВОБОДА, ЕДИНСТВО, СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОЦВЕТАНИЕ.
Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты!

Для меня и для всех нас сложилась непростая политическая коллизияв связи с общенародной инициативой о проведении референдума по продлению полномочий Президента до 2020 года.
Я искренне благодарен всем казахстанцам, поставившим свои подписи в поддержку референдума, а также инициаторам акции.
На волне народного волеизъявления к середине января в ЦИК представлено более пяти миллионов подписей.
За считанные дни инициатива о референдуме фактически превратилась во всенародное движение.
В ходе этой акции партией «Нур Отан» создана общественная коалиция демократических сил «Казахстан - 2020».
Народная инициатива показала неугасающую гражданскую активностьказахстанцев.
Она активизировала политическую, интеллектуальную жизнь страны.
Это свидетельствует о наличии большого потенциала развития и прогресса.
Вы хорошо знаете все обстоятельствапо этому вопросу.
Я своим Указом отклонил предложение Парламента о проведении референдума, так как собирался принять участие в выборах Президента в 2012 году.
Парламент, используя свои конституционные полномочия, принял Закон о внесении изменений в Конституцию.
Я направил закон в Конституционный Совет,который должен определить его конституционность.
Только после этогобудет принято решение.
Оно должно соответствовать Конституции и нашим законами учитывать долгосрочные интересынашего народа.
При любом раскладе воля народа – превыше всего.
При этом я заявляю,что во внешней политикемы обеспечим стабильность наших обязательств по всему миру инвесторам, бизнес-сообществу.
Наша политика будет соответствовать надеждам и ожиданиям всех наших партнеров.
Казахстан останется приверженным быстрому эффективному развитию Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси.
Мы будем развивать сотрудничество со странами СНГ.
Мы предлагаем нашим европейским партнерамсовместно разработать и принять в многостороннем или двустороннем формате Энергетическую хартию «Казахстан - ЕС: 2020».
Это обеспечит гарантии стабильности поставок энергоресурсовна европейские рынки, развитие трубопроводных систем.
Мы инициируем проведение в этом году в Алматы специальной донорской конференции по Афганистану.
Ранее я предлагал идею заключения Пакта стабильности на Каспии.
Этот международный документ может заложить прочный фундамент стабильности во всем обширном регионе Центральной Азии и Кавказа.
Казахстан продолжит работу, начатую по урегулированию конфликтов в рамках председательства в ОБСЕ.
Мы остаёмся лидерами в сфере глобальной ядерной безопасности.
Казахстан предлагает принять ООН Всеобщую декларацию безъядерного мира.
Считаю также важным разработать и принять Межгосударственную программу помощи Кыргызстану.
В нынешнем году Казахстан возглавит Организацию исламская конференция.
Мы выдвинули инициативы по укреплению диалога Запада и Исламского мира.
Председательство в ОИК должно усилить азиатский вектор внешней политики Казахстана.
В июле нынешнего года в Астане состоится юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС создана при нашем активном участии, и мы должны сделать всё необходимое, чтобы она укреплялась.
Всё это станет важным вкладом Казахстана в укрепление региональной и глобальной стабильности.
Қадірлі қауым!
Қымбатты қазақстандықтар!
Таяуда Елбасы өкілеттігін ұзарту үшін бүкілхалықтық референдумөткізу туралы бастама көтерілгенін баршаңыз білесіздер.
Бастамаға үкіметтік емес ұйымдар мен жекелеген азаматтар, зиялы қауым өкілдері мен Парламент депутаттары қолдау білдіруде.
Мен елдің бұл ыстық ықыласынтәуелсіздікті нығайту, мемлекетті орнықтыру ісіне берген бағасыдеп білемін.
Отанды қалтқысыз сүю– оның суығына шыдап, ыстығына күюдіталап етеді.
Менің ғұмырым ел тағдырымен еншілес.
Маған сыраттың көпіріндей қылпылдаған кезеңде тәуелсіздік алып, мемлекет құру ісісеніп тапсырылды.
Сондықтан, мен сенімге сертберіп, бар жауапкершілікті мойныма алдым.
Күрмеуі қиын түрлі тағдырлы шешімдерді жүрегімнен өткізіпқабылдадым.
Мен 20 жылдан бері бар күш-жігерім мен білік тәжірибемді аямай, халқыма қалтқысыз қызмет етіп келемін.
Осы жылдары мәртебемізді көтеріп, мерейімізді асырған барша жетістіктеріміз – біздің ортақ табысымыз.
Сондықтан, бастамашы азаматтар мен тілекші болған барша қазақстандықтарға ризашылық білдіремін!
Мен үшін қашанда мемлекет мүддесімен ел игілігіжолында қызмет атқаруданартық бақыт болған емес.
Алдымызда атқарылар қыруар істер бар.
Бұл жолда біздің ең басты құндылығымыз – берекелі бірлігіміз.
Мен ауызбіршіліктен айнымайтын ақжүрек жұртымның қуатты ұлтқа, шуақты ұлысқаайналарына кәміл сенемін.
Халқымызда «Бақ берерде елге ырыс қонады, ұстанған жолы дұрыс болады»деген даналық сөз бар.
Біз бүгінгі Жолдауарқылы мерейлі белестегі атқарған істерімізді қорытындылап, болашаққа бағдар жасадық.
Баршаңызға ел игілігі, мемлекет мүддесі жолындағы абыройлы істерде мол табыс тілеймін!
Мерекелі күндерге жеткізген берекелі тірлігіміз баянды болсын, ағайын!
Назарларыңызға рахмет.

 

Страница изменена: 19-12-2014